Ulrich G. Schroeter

Prof. Dr. iur. Ulrich G. Schroeter


Professur für Privatrecht (Professur Schroeter)

Büro

Peter Merian-Weg 8
4052 Basel
Schweiz

Forschungsdekan (Professur Schroeter)

Hinweise

Anfragen an das Forschungsdekanat bitte an:
forschungsdekanat-ius@unibas.ch

Ulrich G. Schroeter