Manuela Rosenthaler BLaw


Studierende in Assistenzfunktion (Professur Zellweger-Gutknecht)

Büro

Juristische Fakultät
Peter Merian-Weg 8
4002 Basel
Schweiz

Hilfsassistentin (Professur Hafner)

Büro

Juristische Fakultät
Peter Merian-Weg 8
4002 Basel
Schweiz

Hilfsassistentin (Professur Schefer)

Büro

Juristische Fakultät
Peter Merian-Weg 8
4002 Basel
Schweiz

Studentin (Juristische Fakultät)