Stephan Fuhrer

Prof. Dr. Stephan Fuhrer


Lehrbeauftragter (Fachbereich Privatrecht)

Büro

Juristische Fakultät
Peter Merian-Weg 8
4002 Basel
Schweiz

Titularprofessor für Privatversicherungsrecht (Fachbereich Privatrecht)