Sitzungen der Fakultätsversammlung

  • 24. Februar 2022
  • 07. April 2022
  • 19. Mai 2022
  • 29. September 2022
  • 03. November 2022
  • 01. Dezember 2022

Die Sitzungen finden um 18.15 Uhr im Seminarraum 6/7 (Hofgeschoss) statt.

Sitzungen des Fakultätsausschuss

  • 05. Mai 2022
  • 17. November 2022

Die Sitzungen finden um 12.30 Uhr im Seminarraum 1 (Hofgeschoss) statt.